KakanjLive | Utorak, 18.05.2021. godine

Media Ka-net

mknet

Nevladina organizacija Media Ka-Net se zalaže za popularizaciju i izgradnju informatičkog i informiranog društva u interesu općeg dobra koristeći informativne i edukativne oblike djelovanja posredstvom masovnih medija, posebno globalne internet mreže i drugih informativnih sredstava.

Ove djelatnosti Media Ka-Net obavlja na principima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti.
Izgrađivati međusobno korisne odnose u interesu kvaliteta života za sve Kakanjce možemo zajedno.

Pokrenuli smo Portal www.kakanjlive.com.

Media Ka-Net je upisana u registar nevladinih organizacija Ze-do kantona; Rješenjem broj 06-05-29951709 od 02.12.2009. godine.

U svojstvu pravnog lica Media Ka-Net je registrovana za obavljanje djelatnosti:

• Pripremanje i objavljivanje informativnih, edukativnih, oglasnih i propagandnih sadržaja u elektronskim i printanim formatima;
• Pripremanje i objavljivanjem audio i video sadržaja;
• Objavljivanje časopisa, publikacija, zbornika i stvaranje fonda odabrane literature koja će biti na raspolaganju javnosti,
• Izdavanje knjiga, brošura, biltena i drugih publikacija;
• Saradnju sa elektronskim i printanim medijima;
• Obradu podataka pribavljenih sa internet mreže;
• Pružanje podataka internet pristupom svakome ili određenim korisnicima,
• Izradu web stranica i blogova sa informativnim i edukativnim sadržajima;
• Edukaciju o mogućnostima i potencijalima globalne internet mreže;
• Pružanje savjeta o korištenju interneta, računarske (hardware) i programske opreme (software);
• Upotrebu vlastitih i programa dostupnih na komercijalnoj i besplatnoj osnovi;
• Izradu baza podataka, razvoj baza podataka, preuzimanje podataka iz raznih izvora;
• Savjetovanje i ugovaranje kvalitetnog web hostinga i internet provajdera;
• Istraživanje javnosti interesantnih događaja i pojava,
• Izradu analiza, studija, priručnika, programa, projekata i strategija,
• Organizovanje predavanja, konferencija, okruglih stolova, savjetovanja, simpozija, treninga, seminara, edukativnih kurseva, gostovanja i drugih tematskih skupova;
• Kulturno umjetničke programe (priredbe, izložbe, akademije...);
• Humanitarne aktivnosti.