KakanjLive | Utorak, 26.01.2021. godine

U četvrtak dvadesetosma sjednica Vijeća

24.03.2019. - Sjednica će se održati 28.03.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati a na dnevnom redu je 31 tačka

najavavijecetx
Kao i svaka do sada i ova sjednica Općinskog vijeća počinje usvajanjem zapisnika sa prethodne 27. Sjednice, a zatim slijede komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja, komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative , vijećnička pitanja i vijećničke inicijative . Potom je planirano da vijećnici razmotre 31 tačku dnevnog reda među kojima su četiri odluke, jedanaest izvještaja, devet prijedloga programa, dva plana, tri prijedloga zaključaka, jednu informaciju i jedan prijedlog rješenja.

Odluke
Prijedlog odluke o dodjeli 15.aprilskih priznanja; Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj ; Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radu i radnom vremenu i rasporedu radnog vremena.

Izvještaji

Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i zemljišta; Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Općine Kakanj za 2018.godinu; Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu; Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018.godinu; Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od građevinskog zemljišta za 2018.godinu; Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2018.godinu; Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2018.godinu; Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2018.godinu; Izvještaj o realizaciji okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu; Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018.godinu; Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine; Izvještaj o poslovanju i radu JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu.

Programi

Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova; Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu ; Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu; Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu; Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu 1; Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu 2: Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu; Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2019.godini; Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2019.godini.

Planovi

Prijedlog akcionog plana za 2019.godinu revidirane Strategije razvoja Općine Kakanj 2007-2020; Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu.

Zaključci

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Elaborat o procjeni šteta nastalih od prirodne nesreće usljed poplava i klizanja zemljišta uzrokovanih obilnim padavinama i topljenjem snijeg; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu.

Informacije

Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2018.godini.

Rješenja

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nusreta (Ibre) Obralije iz Kaknja.

 

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u