KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

Prodaja građevinskog zemljišta kod Šumonjićke vode

12.12.2016. - Javni konkurs o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju (lokacija u blizini Šumonjićke vode, Ulica Patriotske lige)

kakanj_006

Na osnovu člana 363. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravima („Sl.novine FBiH“, br.66/13,100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, br.17/14) i člana 6. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, broj:01/1-2-324/16 od 30.11.2016.g., Općinski načelnik Općine Kakanj objavljuje

JAVNI KONKURS
o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Prodavac nekretnine je Općina Kakanj, sa sjedištem u Ulici branilaca bb, Kakanj. Objavljuje se Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, za parcelu označenu kao:

– k.č.br. 419/8 zv.“Ul. Ivo Lola Ribar“, dvorište, površine 608 m2, k.o.Kakanj (novi premjer), upisana u zk.ul.br. 623, k.o. Kakanj državna svojina 1/1, namjena izgradnja stambeno-poslovnog objekta, dimenzija 16,00×24,50 m, spratnosti objekta: Sut+P+1+Pk. Ukupna korisna površina objekta iznosi 1377,62 m2. (lokacija u Ulici Patriotske lige u Kaknju, u blizini Šumonjićke vode).
Na parceli označenoj u tački 1. ovog Javnog konkursa, predviđena je izgradnja stambeno-poslovnog objekta, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti, broj:04/1-23-2418/16 od 27.09.2016.godine.
Konačan obračun naknada za rentu i uređenje zemljišta izvršit će se nakon izrade glavnog projekta u postupku izdavanja odobrenja za građenje za objekat, koje je najuspješniji ponuđač dužan platiti u tom postupku.

Prodaja građevinskog zemljišta označenog u tački 1. ovog Javnog konkursa izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana 29.12.2016.godine sa početkom u 11,00 h u zgradi Općine Kakanj, Ulica branilaca, Kakanj, treći sprat sala br.3.1.

Učesnici licitacije u toku postupka licitacije daju svoje ponude na početnu prodajnu cijenu parcele na koju su se prijavili. O postupku licitacije vodi se Zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovori. Poslije zaključenja licitacije učesnici mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor, o kojem odlučuje Komisija.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira.

Početna prodajna cijena parcele označene u tački 1. ovog Javnog konkursa iznosi 50,00 KM/m2, odnosno ukupno 30.400,00 KM (608 m2 x 50,00 KM).

Za učešće u postupku licitacije, svi učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene (3.040,00 KM), na račun budžeta Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043 kod Investiciono-komercijalne banke d.d.Zenica, prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.
Učesniku licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Ukoliko učesnik licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare. Učesniku licitacije, koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare. Pravna i fizička lica, koja nisu položila određenu kaparu, ne učestvuju u licitaciji.

Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 100,00 KM, na račun budžeta općine Kakanj, s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije parcela k.č.br.419/8 k.o. Kakanj“. Ova naknada se ne vraća učesnicima licitacije.

Pravo učešća na javnom nadmetanju – licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu prijave sa potrebnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja na adresu: „Općina Kakanj, Ulica branilaca, Kakanj Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju – Prijava na javni konkurs za parcelu k.č.br.419/8, k.o. Kakanj. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti poštom ili na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj do 27.12.2016. godine do 15,30 sati. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave.

Prijava na javni konkurs podnosi se u pisanoj formi i sadrži:
- Prijavu (lične podatke i adresu fizičkog lica, naziv i adresu pravnog lica, broj telefona, tačan broj parcele za koju se podnosi prijava),
- Ovjerenu kopiju lične karte – za fizička lica, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravna lica,
- Notarski obrađena punomoć za lice koje će učestvovati na licitaciji i davati ponudu na početnu prodajnu cijenu za parcelu u ime pravnog lica koje se prijavilo, ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog pravnog lica,
- Ponuda kupoprodajne cijene parcele na koju se prijavljuje izražena u KM/m2, odnosno ukupan iznos ponude u KM.
- Dokaz o uplati kapare u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele, koji iznos je određen u tački 4. ovog Javnog konkursa,
- Dokaz o uplati troškova postupka licitacije u iznosu 100,00 KM,
- Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat kapare fizičkom ili pravnom licu ukoliko ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač.
- Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u ovom Javnom konkursu,
- Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj:04/1-23-2418/16 od 27.09.2016.godine.
- Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za pogodnost-rentu i uređenje građevinskog zemljišta, koje je dužan platiti u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini koja se prodaje, razgledanje nekretnine kao i sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, svakog radnog dana u od 07,00 do 15,30 h.

Općinski Načelnik će po okončanju licitacionog postupka sa najpovoljnijim ponuđačem (učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu) zaključiti notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine označene u tački 1. ovog Javnog konkursa, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranioca.

Kupoprodajnu cijenu predmetne nekretnine učesnik licitacije, koji je proglašen najuspješnijim i sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana, od dana potpisivanja ugovora, na račun Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043, kod Investiciono-komercijalne banke d.d.Zenica. Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove, koji se odnose na postupak kupoprodaje, snosi kupac.

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine koju je imenovalo Općinsko vijeće, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine F BiH“, br.17/14), Odlukom Općinskog vijeća br.01/1-2-324/16 od 30.11.2016. i ovim Javnim konkursom.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 27.12.2016. godine do 15,30 sati i objavit će se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Kakanj kakanj.gov.ba.

Općina Kakanj zadržava pravo da poništi ovaj javni konkurs i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u