KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Pozivaju se građani da prijave štete od poplava

06.02.2019. - Pozivaju se građani sa podruja općine Kakaknj da prijave štete nastale usljed poplava. Rok za prijave 11. februar

karaulskosteteDetalj iz naselja Karaulsko polje

U skladu sa članom 15. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), obavještavamo sva pravna i fizička lica, a koja su pretrpjela štetu nastalu od prirodne nesreće usljed poplava uzrokovanih obilnim padavinama i topljenjem snijega na cjelokupnom području općine Kakanj, da mogu prijaviti nastalu štetu u roku od osam (8) dana od nastanka prirodne nesreće.

Pod početkom prirodne nesreće smatra se dan kad je prirodna nesreća nastala i proglašena od strane Općinskog načelnika (3.2.2019.godine).

Prijava štete se podnosi Službi civilne zaštite Općine Kakanj na PRŠ obrascu, a isti se može preuzeti na protokolu Općine Kakanj.
U PRŠ obrascu je potrebno opisati nastalu štetu, te navesti preliminarnu štetu iskazanu u KM. Također je poželjno priložiti i fotografije kako bi Komisija za procjenu štete mogla imati evidenciju trenutnog stanja u slučaju da isto bude promijenjeno prilikom izlaska na teren.

Krajnji rok za prijavu nastale štete je do 11.2.2019.godine. Prijave štete nakon isteka krajnjeg roka se neće uzimati u obzir.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u