KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Poticaj poslodavcima za zapošljavanje pripravnika

15.03.2019. - Javni poziv za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika ili angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Javni poziv ostaje otvoren do kraja kalendarske godine, odnosno do utroška sredstava određenih za ovu namjenu u Budžetu Općine Kakanj za 2019. godinu

kakanjzgradaopcine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Kakanj (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), i člana 7. Odluke o dodjeli poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 8/18), Općinski načelnik, u p u ć u j e

JAVNI POZIV
za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika ili angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Općinski načelnik raspisuje Javni poziv za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa završenim VII stepenom stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, koji imaju prebivalište na području općine Kakanj, a nemaju radnog iskustva/staža u struci i koji se primaju kao pripravnici ili lica na stručnom osposobljavanju za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju najduže godinu dana.

Pravo na učešće imaju poslodavci koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da je registrovan, odnosno da je izvršena registracija djelatnosti u skladu sa zakonom,
- da se protiv poslodavca ne vodi stečajni, odnosno likvidacioni postupak,
- da prima pripravnika ili angažuje lice na stručno osposobljavanje sa evidencije Biroa za zapošljavanje Kakanj, koji imaju prebivalište na području općine Kakanj, a nema radnog iskustva/staža u struci,
- da poslodavac neće otpuštati postojeće radnike radi zapošljavanja pripravnika ili angažiranja lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Uz popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti u prostorijama Općine (šalter sala) ili klikom na PRIJAVA-ZA-POSLODAVCE-2019 , poslodavac dostavlja sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

- rješenje o upisu u sudski registar ili u drugi registar u skladu sa zakonom;
- uvjerenje od nadležnog suda da se protiv poslodavca ne vodi stečajni odnosno likvidacioni postupak;
- karton deponovanih potpisa;
- izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da neće otpuštati postojeće radnike radi zapošljavanja pripravnika ili angažiranja lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Za pripravnika ili lice na stručnom osposobljavanju poslodavac je dužan dostaviti (original ili ovjerena kopija):

- uvjerenje Biroa za zapošljavanje Kakanj da se lice vodi na evidenciji nezaposlenih, nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja;
- izjavu kandidata ovjerenu kod nadležnog organa da nije obavio pripravnički staž niti se stručno osposobljavao bez zasnivanja radnog odnosa, do objave javnog poziva;
- dokaz o završenom školovanju.

Općina Kakanj će poslodavcu koji primi pripravnika ili angažuje lice na stručno osposobljavanje, mjesečno isplaćivati bruto iznos od 500,00 KM, u periodu od najviše 12 mjeseci, od toga će se pripravniku ili angažovanom licu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa isplaćivati u neto iznosu mjesečno najmanje 400,00 KM.

Sredstva u iznosu od 500,00 KM se dodjeljuju poslodavcu kao poticaj za plaće i ostale naknade za pripravnika u skladu sa Zakonom o radu i propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Sredstva u iznosu od 500,00 KM se dodjeljuju poslodavcu kao poticaj za isplatu naknade za rad i ostale obaveze za angažovana lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu i propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ukoliko poslodavac ima namjeru pripravniku ili licu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa isplaćivati veći iznos od iznosa koji isplaćuje Općina Kakanj, dužan je dostaviti:

- izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da će pripravniku ili licu na stručnom osposobljavanju isplaćivati veći iznos od iznosa koji isplaćuje Općina Kakanj.

Broj pripravnika i angažovanih lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji će se primiti, određuje se prema iznosu novčanih sredstava određenih za ovu namjenu u Budžetu Općine Kakanj za 2019. godinu.

U slučaju prijavljivanja većeg broja poslodavaca u odnosu na raspoloživa sredstva, prednost će imati poslodavci čiji je osnivač Općina Kakanj, poslodavci koji primaju pripravnika i poslodavci koji će isplaćivati veći iznos od iznosa koji isplaćuje Općina Kakanj.

Poslodavac je dužan da u roku od 10 dana od dana provedene procedure potpiše ugovor o dodjeli poticaja poslodavcu za zapošljavanje pripravnika ili angažovanja lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa Općinom Kakanj.

Poslodavac je dužan da u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora sa Općinom Kakanj, potpiše ugovor o pripravničkom radu ili angažovanju lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa pripravnikom ili licem na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i dostavi ga Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice.

Poslodavci svoje prijave podnose neposredno u Općinu Kakanj ili putem pošte, preporučeno, dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca (može se preuzeti u prostorijama Općine ili sa službene web stanice Općine Kakanj), sa dokazima, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

OPĆINA KAKANJ

ULICA BRANILACA KAKANJ

„JAVNI POZIV

za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika ili angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“

NE OTVARATI

Ovaj javni poziv ostaje otvoren do kraja kalendarske godine, odnosno do utroška sredstava određenih za ovu namjenu u Budžetu Općine Kakanj za 2019. godinu.

 

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u