KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

Najava decembarske sjednica Općinskog vijeća

27.12.2015. - U pozivima za sjednicu koja je zakazana za utorak 29.12. 2015. godine najavljeno je dvanest tački dnevnog reda, od čega je deset prijedloga, jedna procjena i jedna informacija.

kakanj_noc

Među prijedlozima, Prijedlog budžeta Općine Kakanj, prati još nekoliko dokumenata, kao što su, obrazloženje budžeta, zapisnik sa javne rasprave i amandmani na budžet. Tu je i kao šesta tačka Prijedlog odluke o izvršenju budžeta za narednu godinu.
Najavljen je i Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za ovu godinu.

Prijedlog okvirnog plana za rad Općinskog vijeća,sastavljen je od uobičajenih mjesčnih aktivnosti koje su uglavnom redovno na dnevnom redu općinskog parlamenta.

Suština Prijedloga odluke o usvajanju Plana otplate neizmirenih kreditnih obaveza utrošenih u rehabilitaciju vodosnabdjevanja grada Kaknja, je u vremenskom pomjeranju otplate anuiteta i načinu isplate i povrata kamata, tako da do kraja 2017. godine po ovom osnovu nema izvršavanja obaveza. One bi trebale uslijediti od početka 2018. godine. Ovo je olakšica za općine koje su u 2014. godini bile obuhvaćene prirodnim nepogodamana osnovu zaključka Vlade Federacije BiH.
Ukupne obaveza Općine Kakanj, odnosno JP Vodokom d.o.o. Kakanj, do kraja 2025. godine su 6,3 miliona KM.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2015. godinu sadržava promjene o relokaciji sredstava sa ranije planirane stavke o sanacioji i uređenju obala rijeke Zgošće od mosta na rijeci Zgošći do nove zgrade Općine Kakanj. Predlaže se i povećanje sredstava za projekat Povećanje energetske efikasnosti kroz utopljavanje nove zgrade Općine, a riječ je o finansiranju radova koji su izvršeni u ovoj a bili planirani u idućoj godini.Tu su još dva takva projekta vezani za objekte u Krševcu i Kraljevoj Sutjesci, koji se prebacuju u narednu budžetsku godinu, jer se do kraja ove, ne može realizirati postupak javne nabavke.

Predloženo je i dopunavanje odluke o davanju na privremeno korištenje, bez naknade u trajanju od godine dana poslovnog prostora u uluci Mehmeda Skopljaka, a za potrebe rada Mjesne zajednice Kakanj 2.

Dva prijedloga odluka odnose se na vrijednosti boda naknade i to za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade tokom 2016. godine.Vrijednost ovih naknada utvrđuje se na kraju tekuće za narednu godinu. U ovim prijedlozima nema promjena u odnosu na obavezu koje su bile propisane za 2015. Godinu.

U informaciji o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća za 2015. godinu navedeni su svi realizovani i nerealizovani zaključci sa obrazloženjima, a koji se odnose na period od 28 do 37 sjednice Vijeća.

Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara za Općinu Kakanj urađen je u stručnom dokumentu na 140 stranica.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u