KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Najava-Decembarska sjednica vijeća Općine Kakanj

24.12.2017. - Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj zakazana je za četvrtak 28. decembra, a na dnevnom redu je budžet za narednu godinu, još nerkoliko interesantnih tački, između ostaloga i prijedlkog o davanju prethodne saglasnosti za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj

vijecezasjedanje
Foto/Arhiv

Planirano je da početak sjednice bude u znaku dokumenata vezanih za budžet u narednoj godini pa su prve dvije tačke dnevnog reda Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu in Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu. Potopm će se razmatrati Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu.

Pripremljen niz prijedloga odluka

Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu JP „Elektroprivreda BiH“ ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj. Pored ovog prijedloga odluke u dnevni red su uvršteni i prijedlozi odluka o: utvrđivanju osnovice i boda za obračun plate zaposlenika u jedinstvenom organu uprave Općine Kakanj, vrijednosti boda naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, vrijednosti boda komunalne naknade, izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Kakanj, a sve za 2018. godinu. Tu je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Kakanj.

Jedan nacrt i dva pravilnika

Na dnevneom redu će se naći i jedan Nacrt odluke, a riječ je o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj.
Tu su i dva prijedloga pravilnika i to o: formiranju cijena usluga u JU za predškolski odgoj i obrazovanje i o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj.

Dva prijedloga rješenja također su uvrštena u dnevni red ove sjednice Vijeća. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Salema Alajbegović  i Amera Mujanović iz Kaknja i Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Emina (Abdulaha) Haračić iz Kaknja.

A.Z./KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u