KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Ispravka i dopuna javnog konkursa o prodaji nekretnina

14.11.2017. - Objavljujemo ispravku i dopuna javnog konkursa o prodaji nekretnina neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

kakanj-grb-texst

Na osnovu člana 363. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravima („Sl.novine FBiH“, br.66/13,100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, br.17/14), člana 7. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, broj:01/1-13-433/17 od 30.10.2017.godine, Općinski načelnik Općine Kakanj objavljuje:

ISPRAVKU I DOPUNU JAVNOG KONKURSA
o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

1. Vrši se ispravka greške računske prirode u dijelu Javnog konkursa o prodaji nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju broj: 02/1-6698/17 od 03.11.2017.godine, objavljenog dana 07.11.2017.godine u „Oslobođenju“, oglasnoj tabli i internet stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba,
tako što se u dijelu teksta „u tački 1. Građevinske parcele br. 1.4.“ zadnja rečenica: „Ukupna korisna površina objekta iznosi 13.935,00 m2, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj: 04/1-23-4156/17 od 17.10.2017.godine (lokacija u ulici 7. Muslimanske brigade u Kaknju- zelena pijaca)“, mijenja se rečenicom koja glasi:
„Ukupna korisna površina objekta iznosi 8.895,00 m2, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj: 04/1-23-4156/17 od 17.10.2017.godine i Zaključka broj: 04/1-23-4156-1/17 od 10.11.2017.godine (lokacija u ulici 7. Muslimanske brigade u Kaknju- zelena pijaca).“
2. U tački 7. „Prijava na javni konkurs podnosi se u pisanoj formi i sadrži“, dopunjava se novom alinejom – rečenicom koja glasi:
„Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u Zaključku broj: 04/1-23-4156-1/17 od 10.11.2017.godine, ovoj Ispravci i dopuni javnog konkursa, (ovjerena u Općini Kakanj, ova izjava se odnosi samo za parcele označene u tački 1.4. javnog konkursa).“
3. U ostalom dijelu Javni konkurs ostaje neizmjenjen.

Vezani tekst (Klik na naslov):
Javni konkurs o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju (lokacije “Pijaca”, “Ada”, “Rudarska” i “Zgošćanska”)

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u